MOUNT ZION MINISTRIES Rotating Header Image

2019 The fall of the great whore of Babylon

Re-posted

21  Maart 2012

Hierdie was nie n mooi droom nie.

Ek droom van n baie deurmekaar en seergemaakte wereld. Ek sien mense in die ergste graad van armoede, hongersnood, pessiektes en allerhande elendes. Ek sien n wereld sonder geld, buite beheer, wat totaal tot stilstand gekom het.

Mense hardloop rond en soek hulp. Ek sien n wereld sonder elektisiteit, sonder lopende water, sonder brandstof of enige manier van komunikasie. Ek sien vroue loop en dooie hoenders, wat vrek van siektes, optel om gaar te maak. Mense verruil enige besittings, hoe waardevol ookal, vir kos en modderwater.

Waardevolle goed, soos goud en diamante het geen waarde nie. Dis nie eers n beker vuil water werd nie. Mense is vuil en hul klere is in n verskriklike toestand, want daar is geen water nie. Lande is bankrot en Munisipaliteite bestaan nie meer nie.

Geen water of dienste vir vullis nie. Rioole kan nie funksioneer nie. Al water wat daar is, is poele reenwater en damme.

Ek sien vroue skep modderwater op, en baklei daaroor. Misdaad is op sy ergste graad. Geen besigheid funksioneer meer nie.   Mense breek hul spoghuise af om materiaal te kry om n shack op te sit naby water.

Boere ploeg en plant nie, want daar is niks diesel nie, geen saad, geen kunsmis, niks om mee aan te gaan nie. Vuilgoed het die lande oorgroei. Diere vrek by die duisende, want hul kan nie gespuit word nie.

Dit lyk of die oordele van God die aarde getref het. Dis n donker, Godsverlate wereld. Oral pleeg mense selfmoord.

Die rykes, wat mense mishandel en tenagekom het, pleeg ook selfmoord. Hul word net so gelos waar hulle aan bome hang of dood is. Niemand begrawe hulle nie.  Ander word net in n vlak graf begrawe. Die grafte is oral.

Peste en siektes heers onder mens en dier, dis vreeslik. Ek kan nie naastenby beskryf wat ek alles gesien het nie. Dis erger as wat n mens kan dink.

Maar in hierdie donker en verskriklike wereld, sien ek oral oor die aarde liggies brand. Ek sien dit eers van ver af, en dan al hoe nader. Ek sien dat dit mense is wat so skyn. Dis asof hulle self lig is.

Oral waar hul gaan is lig en gebeur daar dinge. Mense word gehelp. Hulle het brood in hul hande en hul gee die hongeres van die brood.  Die brood is deel van hul hande en raak nooit op nie.  

Ek sien dat die omstandighede wat oor die hele aarde heers, hul glad nie afekteer nie. Hulle het n doel en taak om te verrig.   Hulle werk nie meer nie, maar help net mense.  

Hul het kos, water, kan met mekaar komunikeer in die gees, hulle voertuie loop sonder brandstof en hul koskaste bly vol. Hulle is gelukkig en vrolik. Dis asof hulle in beheer is.

Hulle heers in oorwinning.

Baie mense kom na hulle toe, ander haat hulle en probeer om hulle te vervloek en van hulle te steel. Maar as daar n ding gesteel word, is daar net weer nog een. Die gesteelde ding verdwyn uit die mens se hand asof daar nooit so-iets was nie.  

Toe skrik ek wakker, en was baie onsteld.

Ek vra toe HERE WAT IS DIE…..

Die gees se toe vir my dat “Dis die val is van die groot hoer. Vir baie lank waarsku ek die mensdom dat hulle in My wil moet inkom. Ek nooi mense vir baie jare om deel te word van My liggaam, of My bruid, want Ek het vir hul n skeppings doel wat hul moet uitlewe.

Die wereld en sy sisteme kan vir hul niks bied nie.  Die mens het van die wereld sisteme n afgod gemaak. Hul aanbid dit, en glo dis die waarheid.   Dit hou hul net weg om My in gees en waarheid te dien en te aanbid.

Ek praat en soebat so lank en die mens wil nie luister nie. Nou moet Ek vir hul wys dat alles waarop hul gebou het, vals was. Dit kan hul niks bied nie. Ek is die weg , die waarheid en die lewe. In My, deur My en tot My is alle dinge. Mense glo My nie, dis tyd dat Ek bewys dat Ek God is.  

Die verligte mense, wat in beheer is, is My liggaam, My bruid. Hul wat hul eie lewe tot die dood toe nie liefgehad het nie. Hulle wat My wil gesoek en gedoen het, hulle wat in hulself gesterf het, en nou uit hemelse plekke funksioneer.

Hulle is in My dood gedoop. Hulle is in die wereld, maar nie van die wereld nie. Die wereld en sy valse hoer kan My bruid nie aanraak nie, want Ek leef in haar. Dit is My liggaam.

Die Vader het een keer Sy kop weggedraai van My af op die kruis, toe Ek met alles van die wereld besmet was. Hy sal dit nooit weer doen nie. Hy sal My liggaam nooit weer oorgee om verderwing te sien nie.

Nooit weer, sal die wat in My is, hoef te se MY GOD, MY GOD, WAAROM HET U MY VERLAAT, nie.

Die Vader het dit een keer gedoen, en dis die laaste keer.  Soos Ek die skares gevoed het, moet My bruid dit nou doen. Hul taak is groot. Ek sal hul beskerm, sodat hulle die oeste kan inbring.

Die wereld sal hul nie kan aanraak of geen effek op hul he nie, soos met Daniel se vriende.

Mense, ek het so n groot dringendheid op my hart om die droom met almal te deel en vra dat jul dit vir jul geliefdes sal stuur. Daar is nog n oomblik tyd, maar net n oomblik. More kan te laat wees, vertaal dit, doen alles, maar laat die boodskap die wereld sal ingaan. 

Wat ek in die droom gesien het, kan ek net probeer vertel. Dis veel erger as dit, glo my.

Hoekom moet mense deur die dinge gaan as dit nie nodig is nie. Kom onder die groot hoer, babilon, uit, sodat jul nie van haar plae ontvang nie. Kom in n verhouding met die Vader en in Sy wil in.

Moenie rus voor jy nie sekerheid het nie, en die van ons wat glo ons is daar, kom ons plaas onsself op die altaar en vra die Gees van God om ons te ondersoek.

Ons is ook mense en kan ook mislei word.

Kom ons begin die wil van God soek met alles wat in ons is, voor dit te laat is, want die dag het ver gevorder.

Dis die enigste plek waar ons veilig is.

Groete in Christus

Gert du Plessis

g.dup@iway.na

Hi all.

It pleases me the share the following which Abba shared with me during the night.

May 20 2012

The Spirit shared a lot with me that I cannot remember. I believe these are mysteries that will now be revealed. I do know that all of it concerns the bride. I dreamed about the cross. I heard a voice saying “I’VE WIRTTEN A LOVE LETTER FOR MY BRIDE IN A CRIMSON STREAM OF BLOOD ON THE CROSS. ONLY MY BRIDE CAN READ THAT LOVE LETTER ON THE CROSS. ALL THE OTHER PEOPLE SEE THE CROSS, BUT MY BRIDE SEES SO MUCH MORE.  SHE KNOWS ABOUT THE LETTER, BUT NOT EVERYTHING. VERY SOON I WILL REVEAL THE WHOLE LOVE LETTER TO HER. “

Then I saw, written on the cross, the following words. On the cross beam the words “JESUS SAVES” and on the upright beam the words “JESUS HEALS”.

I believe the dream relates to the call I sent out some days ago for us to take a stand and to start praying against the attacks of the powers of evil which the Spirit later also confirmed through Hein. The bride has to hasten taking up her position with authority. She has to start realizing what her task is, and that she cannot accomplish it by any human means, but only by the Spirit

March 21 2012

This was not a pleasant dream.

I dream of a very disorganized and hurt world. I see people in utmost poverty, famine, pestilence and all kinds of miseries. I see a world that has, with the absence of money and a total lack of control, come to a complete standstill. People running around, looking for aid. I see a world without electricity, without running water, without fuel or any means of communication. I see women walking around, picking up dead chickens that died from illness, to go and cook them. People trade any possessions, no matter how valuable, for food and muddy water.  Precious goods like gold and diamonds no longer have any value. These are not even worth a mug of dirty water. People are dirty and their clothes are in dirty tatters as there is no water. Countries are bankrupt and municipalities no longer exist. No services for water or refuse. Sewage is no longer functional. The only available water is found in puddles of rain water and in dams. I see women scooping up dirty water and fighting for it. Crime is rampant, at an all-time high. No businesses are functioning anymore. People demolish their mansions and luxury homes for material to erect shacks closer to water.

Farmers no longer plough and plant, because there is no diesel, no seed and no fertilizer with which to continue farming. The farmlands have been covered by weeds. Livestock die by the thousands as they cannot be injected with medication.

It looks like the judgement of God has hit the earth. It is a dark, Godforsaken world. People are committing suicide all over. The rich who used to ill-treat and abuse others also commit suicide. They are just left as they are, hanging from trees or lying where they died. No one bothers to bury them. There are graves everywhere. Pestilence and illness reigns over man and beast, it’s terrible. I cannot even come close to describing all that I saw. It is worse than you can imagine. 

But amid this dark and terrible world is see little lights shine all over earth. At first I just see them from afar, but then closer and closer. I see that the lights are people that are shining. It looks as if they themselves are light. Everywhere they go there is light and things happen around them. People receive help. They have bread in their hands and they give it to the hungry. The bread seems to be part of their hands and never runs out. I see that the circumstances on the earth do not affect them. They have a task and purpose to fulfil.  They don’t work anymore but just help other people. They have food, water, are able to communicate with each other in the spirit. Their vehicles run without fuel and their food cupboards stay full. They are happy and cheerful. It is as if they are in control. They reign in victory. Many people come to them; others hate them and try to curse them and to steal from them. But whenever something gets stolen it is replaced by another and the stolen item just disappears from the thief’s hands as if there never was anything in his hand.  

I then awoke with a jolt and felt very troubled.

I then asked LORD, WHAT IS THIS….. The Spirit then told me that “This is the fall of the great whore. For a very long time I have been warning man that they have to move into my will. For many years I have been inviting people to become part of my body, of my bride, because I have a creation purpose for them that they are to fulfil. The world and it’s systems cannot offer them anything. Man has idolised the worldly systems. They worship it and believe that it is the truth. It prevents them from serving and worshipping me in spirit and in truth. I have been pleading and begging for so long and man does not want to listen. Now I have to show them that that everything they have been building on has been false and fake. That it cannot offer them anything. I am the way, the truth and the life. Of Me, through Me and to Me are all things. People do not believe me. It is time I prove that I am God.

The enlightened people who are in charge is My body, My bride. Those who, even unto death did not love their own bodies. Those who seeked for and did My will, who died unto themselves and now operate from heavenly places. They are baptised in My death. They are in this world but not of this world. The world and its false whore cannot touch my bride because I live in her. This is my body. While I was on the cross the Father turned His head away from Me once, at the moment I was contaminated by everything in this world. He will never do it again. He will never hand over my body to contamination or to see perdition again. Never again will those who are in Me have to say, MY GOD, MY GOD, WHY HAVE YOU FORSAKEN ME? The Father has done it once and that was the last time. As I fed the crowds, so My bride has to do it now. Their task is vast. I will protect them so as to enable them to bring in the harvest. The world will be unable to touch them or to have any effect on them, just as with Daniel’s friends.

People, I have such a pressing urgency on my heart to share this dream with everybody and therefore ask that you please forward it to your loved ones. There is still a moment’s time, but only a moment. Tomorrow may be too late. Let this message go into the world. What I saw in the dream is much worse than I have been able to explain. Why do people have to go through this suffering if it is not necessary? Get out from under the great whore of Babylon so that you don’t stand at the receiving end of her plagues. Move into a relationship with the Father and into His will. Do not rest till you have surety; and those of us who believe we are there, let us place ourselves on the altar and ask the Spirit of God to examine us. We are also human and may also be misled. Let’s start seeking the will of God with all we’ve got, before it is too late, because the day is almost done. It is the only place we will be safe. 

Regards in Christ.

Gert du Plessis

g.dup@iway.na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *